• ochrona środowiska naturalnego
  • Promocja ekologii
  • Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt
  • Segregacja odpadów
  • Recykling
  • Energia odnawialna
 • opieka nad zwierzętami
  • Schroniska dla bezdomnych zwierząt
  • Domy przejściowe
  • Jednostki interwencyjne
  • Adopcje
  • Szczepienia dzikich zwierząt i dokarmianie sezonowe
 • pomoc potrzebującym
  • Wychodzenie z bezdomności
  • Banki żywności
  • Stypendia dla młodzieży
  • Wypoczynek dzieci z najuboższych rodzin
  • Wolontariat
 • ratowanie życia
  • Ochotnicze jednostki ratownicze
  • Promocja zdrowia
  • Indywidualne zbiórki celowe
  • Hospicja
  • Opieka medyczna
 • działalność społeczna
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  • Aktywizacja bezrobotnych
  • Walka z uzależnieniami
  • Wychowanie młodzieży
  • Popularyzacja wolontariatu
  To unikalny program certyfikacji o zasięgu krajowym. Społeczna kampania konsumenckich rekomendacji. Skupiamy wokół siebie firmy i instytucje które cechuje wrażliwość społeczna i gotowość niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Poza działalnością charytatywną i prospołeczną wspieramy każdą aktywność związaną z szeroko pojętą ekologią oraz ochroną środowiska naturalnego. W szczególny sposób otwieramy się także na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
  Współpracujemy tylko z wiarygodnymi organizacjami zaufania publicznego których rzetelność i uczciwość nie budzą żadnych wątpliwości. Wiarygodność jest dla nas najwyższym priorytetem. Program Wrażliwi.ORG nigdy nie prowadzi w niczyim imieniu zbiórki pieniędzy ani nie pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych! Partnerzy Programu sami wybierają beneficjenta swojej pomocy i przekazują darowizny bezpośrednio na rachunek wspieranej organizacji.
  Doceniając zaangażowanie społeczne naszych Partnerów udzielamy im publicznej rekomendacji i przyznajemy unikalne Certyfikaty oraz tytuł Honorowego Partnera Programu. Każdy Certyfikat to wiarygodne, indywidualnie spersonalizowane odznaczenie stanowiące rekomendację konsumencką. Jedyne tego typu odznaczenie na polskim rynku o zasięgu ogólnokrajowym. Certyfikaty Programu Wrażliwi.ORG przyznawane są całkowicie BEZPŁATNIE, na równych zasadach niezależnie od skali zaangażowania społecznego.
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.