• ochrona środowiska naturalnego
    • Promocja ekologii
    • Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt
    • Segregacja odpadów
    • Recykling
    • Energia odnawialna
  • opieka nad zwierzętami
    • Schroniska dla bezdomnych zwierząt
    • Domy przejściowe
    • Jednostki interwencyjne
    • Adopcje
    • Szczepienia dzikich zwierząt i dokarmianie sezonowe
  • pomoc potrzebującym
    • Wychodzenie z bezdomności
    • Banki żywności
    • Stypendia dla młodzieży
    • Wypoczynek dzieci z najuboższych rodzin
    • Wolontariat
  • ratowanie życia
    • Ochotnicze jednostki ratownicze
    • Promocja zdrowia
    • Indywidualne zbiórki celowe
    • Hospicja
    • Opieka medyczna
  • działalność społeczna
    • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
    • Aktywizacja bezrobotnych
    • Walka z uzależnieniami
    • Wychowanie młodzieży
    • Popularyzacja wolontariatu
    To unikalny program certyfikacji o zasięgu krajowym. Społeczna kampania konsumenckich rekomendacji. Skupiamy wokół siebie firmy i instytucje które cechuje wrażliwość społeczna i gotowość niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Poza działalnością charytatywną i prospołeczną wspieramy każdą aktywność związaną z szeroko pojętą ekologią oraz ochroną środowiska naturalnego. W szczególny sposób otwieramy się także na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
    Współpracujemy tylko z wiarygodnymi organizacjami zaufania publicznego których rzetelność i uczciwość nie budzą żadnych wątpliwości. Wiarygodność jest dla nas najwyższym priorytetem. Program Wrażliwi.ORG nigdy nie prowadzi w niczyim imieniu zbiórki pieniędzy ani nie pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych! Partnerzy Programu sami wybierają beneficjenta swojej pomocy i przekazują darowizny bezpośrednio na rachunek wspieranej organizacji.
    Doceniając zaangażowanie społeczne naszych Partnerów udzielamy im publicznej rekomendacji i przyznajemy unikalne Certyfikaty oraz tytuł Honorowego Partnera Programu. Każdy Certyfikat to wiarygodne, indywidualnie spersonalizowane odznaczenie stanowiące rekomendację konsumencką. Jedyne tego typu odznaczenie na polskim rynku o zasięgu ogólnokrajowym. Certyfikaty Programu Wrażliwi.ORG przyznawane są całkowicie BEZPŁATNIE, na równych zasadach niezależnie od skali zaangażowania społecznego.
    Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.