• ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Regulamin

  §1 DEFINICJE
  Program Wrażliwi.ORG zwany także dalej Programem – kampania konsumencka występująca pod nazwą Wrażliwi.ORG i funkcjonująca w oparciu o witrynę internetową dostępną pod adresem www.wrazliwi.org, której cele i zasady funkcjonowania określa niniejszy Regulamin
  Społeczny Partner Programu zwany dalej także Podopiecznym Programu, Partnerem Programu lub w skrócie PP – fundacja lub inna organizacja o charakterze dobroczynnym, społecznym, ekologicznym lub innym zarejestrowana w Programie, a w szczególnie wyjątkowych przypadkach także osoba fizyczna która podpisała z organizatorem Programu umowę stowarzyszeniową
  Honorowy Partner Programu zwany dalej także w skrócie HPP - dowolna osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Programie, która w następstwie przekazania co najmniej jednej Darowizny uzyskała unikalny Certyfikat, Tytuł Honorowego Partnera Programu Wrażliwi.ORG oraz towarzyszące mu odznaczenia graficzne
  Partner Strategiczny Programu osoba fizyczna lub prawna, która w następstwie indywidualnie uzgodnionych z Operatorem warunków poprzez swoją działalność wspiera Program w zakresie określonych celów
  Partner Honorowy Partner Programu lub Społeczny Partner Programu
  Certyfikat indywidualne imienne odznaczenie graficzne oznaczone unikalnym numerem przyznawane HPP w następstwie zarejestrowania przez niego darowizny w Programie
  Darowizna dotacja na rzecz któregokolwiek ze Społecznych Partnerów Programu przekazana przez dowolnego z Partnerów Programu w formie bezpośredniego przelewu pieniężnego na rachunek obdarowywanego Partnera, której wysokość wynosi co najmniej 300zł i która została zarejestrowana w Programie zgodnie z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem
  Operator Programu zwany dalej także Operatorem - organizator wykonawczy Programu, zarejestrowany pod nazwą Krajowe Centrum Odpowiedzialności w Biznesie z siedzibą w Warszawie, ul. Meksykańska 7/38 NIP 113-250-73-05 REGON 363503872
  Lista Rekomendacji Programu lista Partnerów Programu, których wspieranie pozwala uzyskać status Honorowego Partnera Programu. Aktualna Lista Rekomendacji Programu niezmiennie dostępna jest pod adresem www.wrazliwi.org/nasi-podopieczni
  §2 CELE
  1. Wspieranie wizerunkowe i finansowe wiarygodnych organizacji społecznych
  2. Wsparcie i promocja ekologii oraz opieki nad zwierzętami
  3. Popularyzacja postaw odpowiedzialnych społecznie we wszystkich dziedzinach biznesu funkcjonującego na rynku polskim
  4. Udzielanie publicznych rekomendacji konsumenckich wszystkim tym markom obecnym w Polsce za którymi stoją podmioty cechujące się odpowiedzialnością społeczną i/lub dbałością o środowisko naturalne
  §3 WARUNKI TECHNICZNE
  1. W celu dostępu do zasobów Serwisu wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz urządzenie z aktywną przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
  2. W celu Rejestracji w Programie niezbędne jest posiadanie konta email
  3. W celu zachowania komfortu w dostępie do zasobów Serwisu rekomendowane jest korzystanie z ekranu o poziomej rozdzielczości obrazu minimum 1280 pikseli.
  §4 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rejestracja i korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zasady obowiązujące w Serwisie i akceptację Regulaminu w całości.
  2. Logo i nazwa serwisu oraz wszystkie rozwiązania graficzne z wyłączeniem elementów umieszczanych w Serwisie przez jego Użytkowników są prawnie chronione i stanowią wyłączną własność Operatora.
  3. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi.
  4. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie bądź dokonywanie jakichkolwiek opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego praw autorskich i majątkowych.
  5. §4 pkt.4 nie obejmuje odznaczeń Honorowych Partnerów Programu. Użytkownicy którym zgodnie z zasadami Programu i zapisami niniejszego Regulaminu przyznane zostaną graficzne odznaczenia HPP uzyskują tym samym pełne prawo do wykorzystywania otrzymanych odznaczeń zarówno w swojej witrynie internetowej, jak i dowolnym innym zakresie (opakowania produktów, kampanie reklamowe, faktury i pisma firmowe, itp.). Analogicznie uzyskują pełne prawo do publicznego legitymowania się Tytułem Honorowego Partnera Programu Wrażliwi.ORG bez żadnych ograniczeń.
  6. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym czy też marketingowym poza sytuacjami w których Operator wyraża na to zgodę.
  7. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
  8. Społeczni Partnerzy Programu zamieszczający w ramach wizytówki w Serwisie treści i informacje, tak w formie tekstowej jak i graficznej wyrażają zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Operatora.
  9. Kontakt Użytkowników z Operatorem odbywa się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.wrazliwi.org/kontakt
  10. Społeczny Partner Programu zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych i numeru rachunku bankowego, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 3 dni.
  §5 REJESTRACJA
  1. Honorowi Partnerzy Programu dokonują rejestracji samodzielnie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie. W celu rejestracji niezbędne jest podanie aktualnego adresu email na który zostanie wysłany link aktywujący nowe konto Partnera. Pełna rejestracja ma miejsce dopiero po aktywacji poprzez otrzymany link.
  2. Społeczni Partnerzy Programu dokonują rejestracji samodzielnie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie. W celu rejestracji niezbędne jest podanie aktualnego adresu email na który zostanie wysłany link aktywujący nowe konto Partnera. Po dokonaniu aktywacji konto Partnera uzyskuje pełną funkcjonalność ale jego wizytówka nie jest widoczna w Serwisie na Liście Rekomendacji Programu. W celu umieszczenia wizytówki na liście rekomendacji niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy z Programem.
  3. Operator w imieniu Programu podpisuje umowę z Partnerem Społecznym po weryfikacji danych podanych przez Partnera w formularzu Rejestracyjnym oraz umowie.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do podejmowania arbitralnych decyzji w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
  5. Poprzez dokonanie rejestracji w Programie Partnerzy udzielają Operatorowi zgody na wykorzystywanie treści umieszczanych przez siebie w Serwisie. Operator ma nieograniczone prawo do wykorzystywania nazwy Partnera a także treści oraz znaków graficznych umieszczonych w jego wizytówce w celach marketingowych, w szczególności w kampaniach mających na celu pozyskiwanie darowizn na rzecz Partnera, w kampaniach promujących szerzenie prospołecznych postaw oraz na potrzeby promocji Programu.
  6. Partnerzy dokonując Rejestracji w Programie bezwzględnie zobowiązani są do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym Operator na każdym etapie współpracy ma prawo do natychmiastowego zablokowania bądź usunięcia konta Partnera, a w przypadku Społecznego Partnera Programu - do natychmiastowego jednostronnego rozwiązania umowy z Partnerem.
  §6 PARTNERZY PROGRAMU
  1. Partnerem Programu może zostać każda organizacja dobroczynna lub inna której profil działalności jest w powszechnej opinii odbierany jako pożyteczny społecznie, związany z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego, opieką nad zwierzętami bądź ochroną praw zwierząt. W wyjątkowych przypadkach Partnerem Programu może zostać także osoba fizyczna na indywidualnych warunkach.
  2. Posiadanie Statusu Partnera Programu wiąże się z koniecznością podpisania umowy z Operatorem.
  3. Partner Programu posiada przypisany w Programie jeden z trzech możliwych profili działalności – ekologiczny, społeczny bądź związany z opieką nad zwierzętami i ochroną ich praw.
  4. O rodzaju przyznanego profilu o którym mowa w §6 pkt.3 decyduje Operator na podstawie arbitralnej oceny przedmiotu działalności Partnera.
  5. Profil działalności Partnera Programu o którym mowa w §6 pkt.3 bezpośrednio decyduje o rodzaj Certyfikatu, jaki otrzyma dowolny Honorowy Partner Programu w następstwie przekazania dotacji na rzecz tego Partnera
  6. O ile Partner Programu posiada własną stronę internetową będącą jego wizytówką bądź jakąkolwiek inną formę www związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością, zobowiązany jest do umieszczenia na tej stronie informacji o uczestnictwie w Programie Wrażliwi.ORG. Program dostarcza przykładowe bannery graficzne gotowe do wykorzystania.
  §7 HONOROWI PARTNERZY PROGRAMU
  1. Honorowym Partnerem Programu może zostać każdy podmiot będący osobą fizyczną lub prawną.
  2. Tytuł Honorowego Partnera Programu, Certyfikat (bądź Certyfikaty) oraz odznaczenia graficzne nadawane są bezpłatnie i nie wymagają podpisywania żadnej umowy.
  3. Tytuł HPP nadawany jest na czas określony który wynosi 6 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania darowizny stanowiącej podstawę do jego uzyskania.
  4. Warunkiem uzyskania tytułu HPP jest rejestracja w Programie i przekazanie darowizny na rzecz co najmniej jednego z Podopiecznych Programu z zastrzeżeniem §7 pkt.5, §7 pkt.6 i §7 pkt.7.
  5. Zarejestrowana kwota darowizny na rzecz PP nie może wynosić mniej niż 300zł.
  6. Darowizna musi zostać przekazana w formie bezpośredniego przelewu na rachunek bankowy PP.
  7. W tytule przelewu stanowiącego przedmiot darowizny musi znajdować się sformułowanie „wrażliwi.org” lub zamiennie „wrazliwi.org”. Powyższe sformułowanie może stanowić całość tytułu przelewu lub jego dowolną część. Wielkość użytych liter jest dowolna.
  8. Darowiznę należy zarejestrować w Programie załączając elektroniczne potwierdzenie wpłaty w formacie PDF.
  9. HPP wraz z tytułem uzyskuje unikalny Certyfikat będący wiarygodnym potwierdzeniem faktu wspierania instytucji zaufania publicznego w Polsce. Wiarygodność Certyfikatu gwarantuje Organizator Programu Wrażliwi.ORG.
  10. Tytuł HPP nadawany jest na czas określony, który wynosi 6 miesięcy od dnia przekazania darowizny. W celu odnowienia bądź przedłużenia ważności tytułu HPP wymagane jest przekazanie nowej darowizny na rzecz PP. Nowa darowizna nie musi dotyczyć tego samego/tych samych PP i może zostać przekazana na rzecz dowolnie innego PP o tym samym profilu, zgodnie z regułą opisaną w §8 pkt.5. W przypadku gdy nowa darowizna zostanie przekazana na rzecz PP o innym profilu niż dotychczas (nie dotyczy profilu opieki nad zwierzętami i ochrony praw zwierząt zgodnie z §8 pkt.5) - Tytuł HPP zostaje odnowiony ale jednocześnie zostaje nadany nowy Certyfikat. W takiej sytuacji wygasa dotychczasowy Certyfikat a posiadane odznaczenia ulegają wymianie.
  11. HPP wraz z tytułem HPP otrzymuje zestaw bannerów i odznaczeń, które przekierowują do jego indywidualnego Certyfikatu na serwerach Programu. Bannery i odznaczenia mogą być dowolnie wykorzystywane przez HPP, w szczególności umieszczane na jego stronie www, fakturach, pismach i papierach firmowych, reklamach, opakowaniach własnych produktów itp.
  12. Prawo do wykorzystywania tytułu HPP, przyznanego Certyfikatu oraz zestawu bannerów nigdy nie może zostać przekazane żadnemu innemu podmiotowi.
  §8 CERTYFIKATY
  1. Certyfikat jest nadawany bezpłatnie w wyniku uzyskania Tytułu Honorowego Partnera Programu Wrażliwi.ORG. Jest nieodłącznym elementem Tytułu HPP.
  2. Nie istnieje inna możliwość uzyskania Certyfikatu niż poprzez uzyskanie Tytułu HPP. Nie ma możliwości kupna Certyfikatu.
  3. Certyfikat ma formę elektroniczną, znajduje się na serwerach Programu, jest publicznie dostępny i widoczny za pośrednictwem strony www pod wskazanym adresem.
  4. Certyfikat jest indywidualnym dokumentem, w jego treści wymienia się nazwę jego właściciela. Posiada unikalny numer oraz adres internetowy.
  5. Wyróżnia się dwa typy Certyfikatów – Ekologiczne oraz Wrażliwości Społecznej. Certyfikaty Ekologiczne przyznawane są w następstwie wspierania PP o profilu ekologicznym lub o profilu opieki nad zwierzętami i ochrony praw zwierząt. Certyfikaty Wrażliwości Społecznej przyznawane są w nastepstwie wspierania PP o profilu społecznym lub o profilu opieki nad zwierzętami i ochrony praw zwierzat.
  6. W przypadku zarejestrowania darowizny na rzecz organizacji o profilu opieki nad zwierzętami i ochrony praw zwierząt, o ile nie zaistnieje sytuacja opisana w §8 pkt.15.I.2. lub w §8 pkt.15.II., o rodzaju przyznanego Certyfikatu decyduje indywidualnie ustawiony przez HPP priorytet.
  7. Priorytet o którym mowa w §8 pkt.6 domyślnie ustawiony jest na Certyfikat Wrażliwości Społecznej.
  8. Priorytet o którym mowa w §8 pkt.6 może zostać zmieniony w dowolnym momencie, również w sytuacji gdy Certyfikat został już przyznany. W takim przypadku zmiana priorytetu - o ile nie występuje sytuacja opisana w §8 pkt.15.I.2. lub w §8 pkt.15.II. spowoduje zmianę rodzaju posiadanego Certyfikatu. Może to skutkować utratą informacji o ciągłości opisanej w §8 pkt.13, która przypisana jest do konkretnego Certyfikatu.
  9. Certyfikat nigdy nie ujawnia kwoty darowizny (bądź wielu darowizn) na podstawie której został przyznany.
  10. Certyfikat może zawierać informację na temat tego kto jest beneficjentem darowizny, na podstawie której ten został przyznany, a w przypadku wielu darowizn - listę wszystkich beneficjentów.
  11. Właściciel Certyfikatu może w dowolnym momencie ukryć nazwę beneficjenta darowizny o której mowa w §8 pkt.10. Domyślnie po założeniu konta nazwa beneficjenta darowizny jest w Certyfikacie uwidoczniona.
  12. Właściciel Certyfikatu może w dowolnym momencie zmienić w ograniczonym zakresie jego treść poprzez wybór jednego z dostępnych szablonów. Szablony Certyfikatu nieznacznie różnią się użytymi sformułowaniami w zależności od profilu działalności, jaką prowadzi właściciel Certyfikatu.
  13. Certyfikat zawiera informację o ciągłości uczestnictwa jego właściciela w Programie, o ile ten posiada Tytuł Honorowego Partnera Programu w sposób nieprzerwany od co najmniej roku poprzedniego względem chwili obecnej.
  14. Certyfikaty Ekologiczne i Wrażliwości Społecznej są niezależne od siebie i każdy HPP może uzyskać jednocześnie obydwa typy Certyfikatu.
  15. Istnieją dwa sposoby uzyskania każdego z dwóch rodzajów Certyfikatu jednocześnie:
   1. Należy zarejestrować co najmniej dwie darowizny w wysokości minimum 300zł każda, z czego:
    1. Jedną na rzecz dowolnej organizacji o profilu ekologicznym i drugą na rzecz dowolnej organizacji o profilu społecznym
    2. Jedną na rzecz dowolnej organizacji o profilu opieki nad zwierzętami i ochrony praw zwierząt i drugą na rzecz organizacji o dowolnym profilu
   2. Należy zarejestrować jedną darowiznę na rzecz dowolnej organizacji o profilu opieki nad zwierzętami i ochrony praw zwierząt w wysokości minimum 600zł
  16. Ważność Certyfikatu wynosi 6 miesięcy i jest wprost związana z ważnością darowizny która stanowi podstawę jego uzyskania zgodnie z §7 pkt.3 oraz §8 pkt.1.
  17. Certyfikaty w postaci fizycznej, drukowane i oprawiane w ramę, z uwagi na koszty wytworzenia emitowane są przez Program poprzez sprzedaż na ogólnopolskiej platformie aukcyjnej Allegro.pl.
  18. Pieniądze uzyskane z emisji Certyfikatów fizycznych, po odliczeniu kosztów Programu przekazywane są na rzecz wybranych Podopiecznych Programu.
  19. Z uwagi na określone przepisami prawo do odstąpienia od transakcji zawartej na odległość przekazanie pieniędzy z tytułu sprzedaży Certyfikatu następuje nie wcześniej niż przed upływem 21 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia sprzedaży.
  20. Program zastrzega sobie prawo do arbitralnej decyzji przy wyborze beneficjenta środków uzyskanych z tytułu sprzedaży Certyfikatu fizycznego. Niemniej nadrzędna reguła przydziału darowizny pozostaje taka że w pierwszej kolejności środki otrzymuje ten podopieczny który przez cały okres obecności w Programie łącznie otrzymał najmniej darowizn ze wszystkich organizacji uczestniczących w Programie.
  §9 PARTNERZY STRATEGICZNI PROGRAMU
  1. Partnerem Strategicznym może zostać każda instytucja lub organizacja gotowa w sposób ciągły wspierać Program na wzajemnie uzgodnionych zasadach. W szczególności chodzi o różne formy promocji Programu, promocji jego Honorowych Partnerów oraz inne działania które w sposób pośredni mogą przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania Programu.
  2. Każdy Partner Strategiczny zostaje wyróżniony poprzez umieszczenie jego logo wraz z przekierowaniem www i odpowiednim oznaczeniem na stronie głównej Programu
  3. Nie ma możliwości wejścia w poczet Partnerów Strategicznych poprzez odpłatne świadczenie. Program Wrażliwi.ORG nigdy nie przyjmuje bezpośredniej pomocy finansowej i wszystkich gotowych do niesienia tego typu wsparcia odsyła do Społecznych Partnerów obecnych na liście naszych rekomendacji.
  4. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia w poczet Partnerów Strategicznych dowolnego podmiotu. W szczególności może to dotyczyć sytuacji, w której charakter działalności określonego podmiotu jest nieetyczny bądź stoi w sprzeczności z ekologią i elementarnymi zasadami wrażliwości społecznej. Kwestia rozstrzygnięcia w/w kryteriów pozostaje w gestii Operatora i jest jego arbitralną decyzją.
  §10 OPŁATY
  1. Społeczni Partnerzy Programu nie ponoszą żadnej opłaty z tytułu rejestracji w Programie.
  2. Społeczni Partnerzy Programu nie ponoszą żadnych opłat stałych z tytułu uczestnictwa w Programie.
  3. Honorowi Partnerzy Programu nie ponoszą żadnej opłaty z tytułu rejestracji w Programie.
  4. Honorowi Partnerzy Programu nie ponoszą żadnych opłat stałych z tytułu uczestnictwa w Programie, posiadania Certyfikatów oraz odznaczeń Programu.
  5. Od potwierdzonych darowizn pozyskanych przez Program na rzecz Partnerów Programu pobierana jest na rzecz Operatora procentowa prowizja naliczana w cyklu miesięcznym, rozliczana w następnym miesiącu kalendarzowym względem daty uzyskania każdej darowizny.
  6. Prowizja o której mowa w §10 pkt.5 wynosi 15%, ale nie więcej niż 500zł.
  7. Potwierdzona darowizna w rozumieniu §10 pkt.5 to darowizna zarejestrowana w Programie, co do której Partner Programu będący jej bezpośrednim beneficjentem nie złożył reklamacji, lub taka wobec której Partner Programu złożył reklamację, ale w wyniku poczynionych wyjaśnień ta została zamknięta.
  §11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej pracy Serwisu bądź jego poszczególnych części. W szczególności Operator zastrzega sobie prawo do występowania przerw lub zakłóceń w dostępności portalu w sytuacjach wynikających z konieczności naprawy, modyfikacji bądź rozbudowy oprogramowania.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w pracy Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora, takich jak działanie bądź zaniechania osób trzecich, występowanie kataklizmów bądź awarii technicznych tak po stronie Operatora jaki i provider'ów współpracujących którzy pośredniczą w dostarczeniu usługi świadczonej przez Serwis.
  3. Użytkownicy nie mogą dochodzić żadnych rekompensat ani innych form zadośćuczynienia z tytułu przerw w działaniu Serwisu opisanych w §11 pkt.1 i §11 pkt.2.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania świadczeń w ramach Serwisu jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, w szczególności przez operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. Wyłączenie o którym mowa w tym punkcie obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
  5. Operator dokłada wszelkich starań aby publikowane w ramach usługi informacje o Użytkownikach, w tym w szczególności informacje na temat pożytecznych społecznie organizacji były prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Niemniej ze względu na fakt że Operator nie ma wpływu ani nie sprawuje kontroli nad bieżącą działalnością Społecznych Partnerów Programu (w szczególności nie decyduje o bieżącym wykorzystaniu przez te środków finansowych) – Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie hipotetyczne nadużycia, jakie teoretycznie mogłyby mieć miejsce na płaszczyźnie działalności prowadzonej przez wskazanych Użytkowników i właściwego dysponowania przez te środkami finansowymi.
  6. Z uwagi na §11 pkt.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych pozyskanych w formie darowizn poprzez Program. Honorowi Partnerzy Programu dokonując darowizny na rzecz któregokolwiek z Partnerów Programu robią to na własną odpowiedzialność niezależnie od wysokości kwoty która stanowi przedmiot darowizny. Za prawidłowe wykorzystanie środków pozyskanych w formie darowizny odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Partner Programu będący beneficjentem określonej darowizny.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za treść danych zamieszczanych przez Partnerów w tym także Partnerów Programu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bądź straty spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkownika w ramach strony internetowej Programu.
  §12 FINANSOWANIE PROGRAMU
  1. Program finansowany jest wyłącznie z prowizji od uzyskanych darowizn na rzecz Społecznych Partnerów Programu, o których mowa w §10 pkt.5. Wysokość prowizji od darowizny określa §10 pkt.6 i wynika z indywidualnej umowy zawartej pomiędzy Społecznym Partnerem Programu i Operatorem.
  2. Każda prowizja ograniczona jest nieprzekraczalnym górnym limitem kwotowym zgodnie z §10 pkt.6. Takie rozwiązanie zapewnia środki niezbędne do bieżącego utrzymania Programu jednocześnie nie obciążając w sposób istotny przychodów Podopiecznych Programu uzyskiwanych w Programie poprzez Darowizny.
  3. Środki uzyskane z tytułu uzyskanych prowizji przeznaczane są na utrzymanie platformy internetowej Wrażliwi.ORG, koszty operacyjne prowadzenia Programu, jego promocję oraz szerzenie idei odpowiedzialności społecznej w środowisku polskich przedsiębiorców.
  §13 ZMIANY REGULAMINU
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W takim przypadku nowa treść zostanie opublikowana w całości na tej stronie a każdy Partner otrzyma informację o zmianie Regulaminu wysłaną w formie elektronicznej na adres email podany w profilu.
  3. Na podstawie art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Operator nie ma obowiązku przechowywania starszych wersji Regulaminu.
  4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
  5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechne wynikające z Kodeksu Cywilnego.
  §14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks Cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  2. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w ramach Serwisu będzie sąd powszechny z siedzibą w Warszawie.  Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce w dniu 06.12.2016

  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.