Darowizny w Programie Wrażliwi.ORG mogą rejestrować tylko Honorowi Partnerzy Programu.
Jesteś aktualnie zalogowany jako Podopieczny Programu. W celu rejestracji nowej wpłaty zaloguj się jako Honorowy Partner Programu.
 • ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Fundacja Pomocy Dzieciom

  Fundacja Pomocy Dzieciom została założona przez Krzysztofa Błechę w 1998 r. W roku 2004 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
   

  Celem Fundacji jest:

  Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
  Świadczenie pomocy dzieciom chorym
  Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
  Działalność charytatywna
  Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej
  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
  Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji
  Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
  Podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów z zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi i kościelnymi, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji
  Promocja i organizacja wolontariatu
  Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji
  Prowadzenie i organizowanie działalności leczniczej
  Wspieranie finansowe i materialne osób dorosłych, spełniających kryteria otrzymania pomocy społecznej lub placówek, domów opieki społecznej i innych instytucji udzielających pomocy w/w osobom.

       W celu realizacji działań związanych z kompleksową terapią dzieci niepełnosprawnych i chorych Fundacja w 2005 r powołała jednostkę organizacyjną - Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci.

  Organizujemy dowóz dzieci niepełnosprawnych do miejsc rehabilitacji i edukacji

   Prowadzimy również działalność charytatywną na rzecz rodzin ubogich i wielodzietnych z terenu Powiatu Żywieckiego.
  Realizujemy projekty humanitarne na terenie krajów Afryki i Ukrainy

  Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego
  • adres www: www.fpd.ig.pl
  • nr konta bankowego:
   80 1750 0012 0000 0000 3015 5963
  • telefon: 33 860 25 13
  • fax: 33 860 25 13
  • adres:
   ul. Witosa 3, 34 - 300 Żywiec
  • Nr KRS: 0000100243
  UWAGA! Jeśli masz podejrzenie, że wskazany tu numeru konta jest nieprawdziwy - prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do organizatora Programu Wrażliwi.ORG oraz do fundacji wskazanej na tej stronie.
  Organizacja w kategorii
  Działalność charytatywno-społeczna

  Wspierając ją możesz otrzymać
  Certyfikat Wrażliwości Społecznej
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.